1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. Η ιστοσελίδα www.themythicbox.com (στο εξής «Ιστοσελίδα») αποτελεί ιδιοκτησία της δικηγόρου Μαρίας Δ. Μπάλκου, με Αριθμό Μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Φλώρινας 130, ΑΦΜ 157707960, ΔΟΥ Φλώρινας, με δραστηριότητα την παροχή νομικών υπηρεσιών και έδρα στη Φλώρινα, επί της οδού Αριστοτέλους 2Α, 53100.  Σκοπός της ιστοσελίδας είναι η προώθηση ελληνικών προϊόντων, Ελλήνων παραγωγών και ελληνικών συνταγών μέσα από άρθρα και δεν αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα ούτε υπάρχει η δυνατότητα αγορών όσο ο παρών ιστότοπος παραμένει στην ιδιοκτησία της δικηγόρου.

1.2. Σκοπός του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η προώθηση συσκευασμένων τροφίμων, τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από Έλληνες παραγωγούς. Στα πλαίσια αυτά, προβάλλει και προωθεί τα προϊόντα των προμηθευτών με τους οποίους συνεργάζεται, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα τα προϊόντα που προβάλλει καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Οι ακόλουθοι όροι θα διέπουν την ιστοσελίδα, μόλις αυτή αρχίσει να λειτουργεί ως ηλεκτρονικό κατάστημα ΠΩΛΗΣΗΣ προϊόντων:

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της από τον επισκέπτη/χρήστη (εφεξής, «ο Χρήστης»), καθώς και την επεξεργασία τυχόν προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της. Τα ισχύοντα για τους παρόντες Όρους ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που βρίσκεται εντός της ιστοσελίδας. Ο Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους και σε περίπτωση που διαφωνεί με κάποιον από αυτούς οφείλει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα και να απέχει από οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτήν. Οποιαδήποτε συναλλαγή ή/και χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας συνεπάγεται για τον Χρήστη την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που διατυπώνονται εδώ.

2.2. Δικαίωμα Τροποποίησης – Ο Διαχειριστής δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί εγγράφως τους παρόντες όρους και χωρίς αιτιολόγηση. Συνεπώς συνιστάται στον Χρήστη να ελέγχει ανά διαστήματα το περιεχόμενο των όρων αυτών και εφόσον εξακολουθεί τη χρήση της Ιστοσελίδας και των υπηρεσιών να αποδέχεται τους τροποποιημένους όρους χρήσης (τελευταία επικαιροποίηση: 26.02.2021).

2.3. Εφαρμοστέο Δίκαιο

2.3.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση απορρέει από ή σε σχέση με αυτούς και κάθε, εν γένει, διαφορά, που ανακύπτει από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή που αφορά τους παρόντες Όρους. Ρητά συμφωνείται και γίνεται αμοιβαίως αποδεκτό ότι τα Δικαστήρια της Φλώρινας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που τυχόν ανακύψει μεταξύ του Διαχειριστή και του Χρήστη, και διέπεται από το παρόν.

2.3.2. Η ολική ή μερική ακυρότητα ή αδυναμία εφαρμογής μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζει το κύρος του συνόλου των υπολοίπων όρων. Επιπλέον, η παράλειψη άσκησης, εκ μέρους του Διαχειριστή, δικαιώματος που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτησή του από αυτό.

2.3.3. Εφόσον, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, εντοπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα στο περιεχόμενο που άπτονται νομικών ή ηθικών θεμάτων, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άμεσα στο contact@themythicbox.com.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

3.1. Ο Διαχειριστής λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόσφορη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες του θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα. Ο Διαχειριστής δικαιούται επίσης να συντηρεί την ιστοσελίδα, ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αναπόφευκτη διακοπή της λειτουργίας της προσωρινά.

3.2. Ο ίδιος δικαιούται, ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, να τροποποιήσει τις προσφερόμενες στην παρούσα ιστοσελίδα υπηρεσίες και προϊόντα, καθώς και να διακόψει ή να αναστείλει πρόσκαιρα ή και μόνιμα την λειτουργία της.

3.3. Ο Διαχειριστής, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Ενδεικτικά, ο Διαχειριστής απαλλάσσεται της ευθύνης:

3.3.1. Για το περιεχόμενο που τρίτοι τυχόν δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα, καθ’ όσον ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις πρόνοιας και ελέγχου που προβλέπει ο νόμος.

3.3.2. Για τις συναλλαγές με την Ιστοσελίδα, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας και PayPal. Ρητά διευκρινίζεται ότι θα ευθύνεται αντικειμενικά ο νόμιμος δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας ή του λογαριασμού PayPal, καθώς ο Διαχειριστής δεν δύναται να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Συνεπώς, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική/χρεωστική κάρτα, δεσμεύεται ο νόμιμος δικαιούχος της, του οποίου η συγκατάθεση τεκμαίρεται αμάχητα.

3.3.3. Για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο Διαχειριστής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω της ιστοσελίδας του. Ωστόσο, το περιεχόμενο της παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο και ο Χρήστης αποδέχεται ότι χρησιμοποιεί το αναρτημένο περιεχόμενο και τις προσφερόμενες υπηρεσίες με δική του ευθύνη.

3.3.4. Για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του.

3.3.5. Για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς ή/και άλλα κακόβουλα προγράμματα στην τερματική συσκευή του Χρήστη κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας. Φυσικά, το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό περιβάλλον ελέγχεται επισταμένως με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Ωστόσο, είναι ευθύνη του Χρήστη να πραστατεύει την τερματική του συσκευή, με τη χρήση λογισμικού προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία,

3.3.6. Για την ενδεχόμενη επίσκεψη της ιστοσελίδας και χρήση της από ανήλικα άτομα, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγχει την ταυτότητα των εισερχομένων χρηστών/επισκεπτών. Οι υπηρεσίες της Ιστοσελίδας απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες και απαγορεύεται σε ανήλικα άτομα να την επισκέπτονται καθώς και να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων τους.

3.3.7. Για κάθε τυχόν ζημία του Χρήστη, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Χρήστης παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας της Ιστοσελίδας, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, στα πλαίσια της περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του, δια πράξεων ή παραλείψεων.

3.4. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι η περιγραφή των συστατικών των προϊόντων των προμηθευτών και εν γένει των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ενδείξεις επί των προϊόντων και οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης αυτών γίνεται από τους ίδιους τους προμηθευτές, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται πάνω στο προϊόν. Η Επιχείρηση συμμετέχει στην αλυσίδα διανομής μόνον ως ενδιάμεσος ή τελικός πωλητής και δεν ευθύνεται και ούτε οφείλει να ελέγξει την αλήθεια ή την ακρίβεια αυτών.

3.5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οποιαδήποτε έξοδα ή αποζημίωση κληθεί να καταβάλει ο Διαχειριστής λόγω παραβάσεως από τον Χρήστη της ιστοσελίδας των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από του παρόντες όρους, βαρύνουν τον εν λόγω Χρήστη, ο οποίος υποχρεούται να τα καταβάλλει στον Διαχειριστή άμεσα και χωρίς να απαιτείται να προσφύγει ο τελευταίος στα δικαστήρια. Ο Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, του Διαχειριστή και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

4.1. Ορθή υποβολή προσωπικών στοιχείων – Ο Χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή. Τα στοιχεία που θα κληθεί να υποβάλλει είναι το ονοματεπώνυμό του, η διεύθυνση/έδρα του και ο ταχυδρομικός κώδικας, ο αριθμός τηλεφώνου και το e-mail του, ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλει επιπλέον επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, εάν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή εάν επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

4.2. Τήρηση Νόμων – Ο Χρήστης δεσμεύεται να σέβεται και να τηρεί τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, καθώς και του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου που βρίσκουν εφαρμογή στη χρήση της Ιστοσελίδας, και να ασκεί τα δικαιώματά του εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Συνεπώς, μεταξύ άλλων, απαγορεύεται να παρεμβαίνει σε οποιοδήποτε στοιχείο της (μορφή, λειτουργίες, υπηρεσίες, περιεχόμενο, βάσεις δεδομένων) με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού ή λογισμικού, και γενικότερα να προβαίνει σε πράξεις που μπορούν να παρεμποδίσουν τη χρήση της από τρίτους. Στα ίδια πλαίσια, ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του Διαχειριστή.

4.3. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται στον Χρήστη η δυνατότητα να δημοσιεύσει, να αποστείλει, ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους στην ιστοσελίδα οποιοδήποτε στοιχείο (λ.χ. οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα, εκτελέσιμο αρχείο), για το περιεχόμενό του ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης. Σε κάθε περίπτωση το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων απαγορεύεται:

4.3.1. Να είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, απειλητικό, συκοφαντικό ή να εκφράζει οποιουδήποτε είδους διακρίσεις.

4.3.2. Να συνιστά με οποιοδήποτε τρόπο παρενόχληση τρίτων, ή να συλλέγει ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες

4.3.3. Να παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, μεταξύ των οποίων οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, ή εμπορικό μυστικό.

4.3.4. Να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης ή την καταστροφή σε οποιοδήποτε υλικό εξάρτημα (hardware) ή λογισμικό (software) υπολογιστών.

4.3.5. Να μη συνοδεύεται από δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (λ.χ. εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

4.4. Συνέπειες – Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την αντιμετώπιση συμπεριφοράς αντίθετης προς τους παρόντες όρος, όπως, ενδεικτικά, να απαγορεύσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχει μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή να διαγράψει, επεξεργαστεί ή μετακινήσει μηνύματα, σεβόμενη την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον, επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να προκληθούν σε αυτόν από παράνομες συμπεριφορές, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά αναφερόμενες, καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες όρους, δεν συνεπάγεται παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά, ούτε επιφέρει σιωπηρή κατάργηση οποιουδήποτε όρου.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

5.1. Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Το περιεχόμενο αφορά, ενδεικτικά, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ανακοινώσεις, κατοχυρωμένα ή μη.

5.2. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στον Χρήστη για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του Διαχειριστή, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Διαχειριστή.

5.3. Η εμφάνιση και έκθεση των ανωτέρω στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή παραχώρηση ρητής ή σιωπηρής άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά του, πλέον των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

5.4. Φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων: Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί ρεαλιστική και ακριβή φωτογραφική απεικόνιση των προϊόντων, τα οποία πωλούνται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας. Ωστόσο, λόγω τεχνολογικών περιορισμών, οι φωτογραφίες αυτές ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματική κατάσταση, μορφή και εικόνα των προϊόντων.

5.5. Ο Διαχειριστής δεν επικαλείται ούτε εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες, λογισμικό ή διαφημίσεις περιέχονται στην παρούσα Ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς επίσης και για το περιεχόμενο τρίτων στο οποίο παραπέμπεται ο Χρήστης δια μέσου υπερσυνδέσεων από την Ιστοσελίδα ή που η Ιστοσελίδα του παρέχει πρόσβαση.

6. ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

6.1. Η παρουσίαση προς πώληση των προϊόντων και υπηρεσιών στην παρούσα Ιστοσελίδα έχει το χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους Χρήστες για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης και τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ( αρ.127επ ΑΚ). Πραγματοποιώντας μια παραγγελία, ο Χρήστης συμφωνεί ότι αγοράζει ένα προϊόν σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Προς το παρόν η Επιχείρηση αποστέλλει προϊόντα μόνο στην Ελλάδος και στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6.2. Εγγραφή στην πλατφόρμα: Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτηση του Χρήστη καθώς και τη διευκόλυνση των μελλοντικών του αγορών, κατά την πρώτη του παραγγελία έχει τη δυνατότητα να εγγραφεί ως χρήστης της Ιστοσελίδας συμπληρώνοντας όλα τα προσωπικά στοιχεία που του ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα εγγραφής. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών γίνεται μόνο από το σχετικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιχείρησης και πάντα σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας. Η εγγραφή στην πλατφόρμα γίνεται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήστη, ο οποίος μπορεί ωστόσο να υποβάλει την παραγγελία του και ως απλός επισκέπτης.

6.3. Διαδικασία Online παραγγελίας: Με σκοπό την πλήρη ενημέρωση του Χρήστη και την μεγαλύτερη δυνατή προστασία του από απρόβλεπτα περιστατικά, οι παραγγελίες ολοκληρώνονται ως ακολούθως:

6.3.1. Ολοκλήρωση παραγγελίας: Με την ολοκλήρωση του αιτήματος παραγγελίας του Χρήστη εμφανίζεται η συνολική συγκεντρωτική παραγγελία του που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία αυτής. Επιλέγοντας «Ολοκλήρωση», συνδέεται αυτόματα με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποπληρωμή του συμφωνηθέντος τιμήματος.

6.3.2. Καταβολή τιμήματος: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της καταβολής του τιμήματος, ο Χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης παραγγελίας, το οποίο αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει. Σε περίπτωση επιλογής αποπληρωμής της παραγγελίας με αντικαταβολή, η οποία ισχύει μόνο εντός Ελλάδος, θα λάβει την επιβεβαίωση παραγγελίας βάσει της οποίας θα του παραδοθούν τα προϊόντα υπό τον όρο της προσήκουσας πληρωμής κατά την παράδοση. Σε περίπτωση επιλογής «κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό» της Επιχείρησης η παραγγελία δεν εκτελείται μέχρι να πιστωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της.

6.3.3. Συλλογή προϊόντων: Στη συνέχεια, η παραγγελία περνά στο στάδιο της συλλογής προς διεκπεραίωση και θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Χρήστη όταν τα προϊόντα δρομολογηθούν για την αποστολή τους προς την διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει.

6.3.4. Πιθανές Περιπτώσεις: Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διαπιστωθεί ότι α) υπάρχει απροσδόκητη έλλειψη από τους προμηθευτές σε κάποιο από τα προϊόντα που έχει παραγγείλει ο Χρήστης ή β) κάποιο προϊόν θα είναι διαθέσιμο μετά τον αναγραφόμενο στο ηλεκτρονικό κατάστημα χρόνο παράδοσης ή γ) υφίσταται πρόβλημα σε σχέση με τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην παραγγελία, τότε η Επιχείρηση θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να έρθει σε επαφή με τον Χρήστη είτε με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει είτε με απευθείας τηλεφωνική επαφή μαζί του προκειμένου να συνεννοηθεί μαζί του για την τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή ακύρωση της παραγγελίας του. Εφόσον δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία για διάστημα 7 ημερολογιακών ημερών τότε η παραγγελία θα εκτελείται κατά το μέρος που υπάρχει διαθεσιμότητα και θα ακυρώνεται για το υπόλοιπο μέρος. Σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε τροποποίηση της παραγγελίας θα αποστέλλεται και πάλι με νέο μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί, το δε μήνυμα αυτό θα αποτελεί και το επιβεβαιωτικό της παραγγελίας.

6.3.5. Εκτιμώμενος Χρόνος Αποστολής: Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος αποστολής ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και τη δέσμευση των προμηθευτών σε σχέση με το χρόνο παράδοσης, συνεπώς, τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους των προμηθευτών θα καθυστερήσει το χρόνο αποστολής από την Επιχείρηση. Οι χρόνοι παράδοσης υπόκεινται επίσης σε καθυστερήσεις λόγω καθυστερήσεων από τις εταιρείες ταχυμεταφορών ή ανωτέρας βίας, κάτι που δεν αποτελεί ευθύνη της Επιχείρησης. Για παραγγελίες εντός Ελλάδος η παράδοση γίνεται συνήθως μέσα σε 2-5 εργάσιμες ημέρες, ενώ για παραγγελίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε 5-8 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της αποστολής. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους Τρόπους Αποστολής.

6.4. Αποστολή αυτοματοποιημένων μηνυμάτων: Κατά την εξέλιξη της εκτέλεσης της παραγγελίας, ο Χρήστης θα λάβει μια σειρά αυτοματοποιημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας του ως εξής:

6.4.1. Επιβεβαίωση παραγγελίας: Μετά την υποβολή της παραγγελίας

6.4.2. Διεκπεραίωση παραγγελίας: Όταν τα προϊόντα της παραγγελίας έχουν συλλεχθεί και δρομολογηθεί για αποστολή στη διεύθυνση του Χρήστη, συνοδευόμενα από το δελτίο αποστολής.

6.4.3. Εκκρεμότητες παραγγελίας: Σε περίπτωση που κάποιο από τα προϊόντα της παραγγελίας δεν συλλέχθηκε κατά την περίπτωση 6.3.4. και έχει μείνει ως εκκρεμότητα.

6.4.4. Ακύρωση παραγγελίας: Σε περίπτωση που η παραγγελία έχει ακυρωθεί για τους λόγους που αναφέρονται στους Παρόντες Όρους.

6.5. Με την αποστολή αιτήματος για παραγγελία ο Χρήστης συναινεί στη λήψη των ανωτέρω ειδοποιήσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας του. Αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο Χρήστης καλείτε να τα διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής. Είναι υποχρέωσή του, σε περίπτωση που δεν λαμβάνει τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της ενότητας «Επικοινωνία».

7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΠΛΗΡΩΜΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

7.1. Τιμολόγηση – Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ΦΠΑ. Τυχόν επιπλέον χρεώσεις που μπορεί να προκύψουν, όπως για παράδειγμα τα έξοδα ταχυδρομικής αποστολής, εμφανίζονται με σαφήνεια και περιλαμβάνονται στο «Συνολικό Κόστος». Περισσότερες πληροφορίες για το κόστος αποστολής και τα δωρεάν μεταφορικά υπάρχουν στη σελίδα Τρόποι Αποστολής.

7.1.1. Τροποποίηση τιμών: Η Επιχείρηση διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο Χρήστης το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών της Ιστοσελίδας, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της. Παρόλο που καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές που εμφανίζονται στην παρούσα Ιστοσελίδα να είναι ακριβείς, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα. Εάν ο Διαχειριστής διαπιστώσει κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που ο Χρήστης έχει παραγγείλει, θα τον ενημερώσει το συντομότερο και θα του δώσει τη δυνατότητα να επιβεβαιώσει εκ νέου την παραγγελία του με τη σωστή τιμή ή να την ακυρώσει. Εάν δεν καταστεί εφικτή η επικοινωνία με τον Χρήστη, θα θεωρηθεί ότι η παραγγελία ακυρώθηκε. Εάν ακυρωθεί η παραγγελία σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, αλλά ο Χρήστης έχει ήδη πληρώσει για τα προϊόντα, θα λάβει επιστροφή του συνόλου των χρημάτων ατόκως.

7.1.2. Τροποποίηση λαθών: Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν τυπογραφικά λάθη ή άλλα λάθη ή ανακρίβειες και ενδέχεται να μην είναι σε ολοκληρωμένη μορφή ή ενημερωμένες μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ο Διαχειριστής επιφυλάσσεται λοιπόν του δικαιώματος να διορθώνει οποιαδήποτε στιγμή τυχόν σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις και να αλλάζει ή ενημερώνει πληροφορίες στην Ιστοσελίδα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιφυλάσσεται επίσης του δικαιώματος να αρνείται την εκτέλεση οποιωνδήποτε παραγγελιών έχουν υποβληθεί βάσει πληροφοριών που περιέχονται στις Υπηρεσίες και μπορεί να περιέχουν λάθη ή ανακρίβειες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων περιπτώσεων όπως λάθη, ανακρίβειες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, την αποστολή, τους όρους πληρωμής ή τις πολιτικές επιστροφών.

7.1.3. Αποκλίσεις βάρους: Επισημαίνεται ότι κάποια προϊόντα λόγω του ότι είναι τυποποιημένα και συσκευασμένα από τον προμηθευτή τους ενδέχεται να έχουν απόκλιση μερικών γραμμαρίων στο βάρος τους ανά συσκευασία, πάντοτε όμως εντός του εύρους που περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας για μια συγκεκριμένη τιμή προϊόντος.

7.2. Τρόποι Πληρωμής –Ειδικά για όλες τις παραδόσεις εντός Ελλάδος παρέχεται η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή, πληρώνοντας επιπλέον το κόστος της υπηρεσίας στον υπάλληλο της εταιρείας courier. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι συναλλαγές πραγματοποιούνται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, μέσω PayPal ή με χρήση κάρτας (χρεωστικής, πιστωτικής, προπληρωμένης κτλ.) τύπου Visa, Mastercard και Maestro μέσα από το ασφαλές περιβάλλον της Εθνικής Τράπεζας (i-bank e-commerce). Περισσότερες πληροφορίες για τους τρόπους πληρωμής θα βρείτε στη σελίδα Τρόποι Πληρωμής.

7.3. Στοιχεία Κάρτας – Μολονότι η διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί βάσει αυστηρών προδιαγραφών ασφάλειας τύπου Extended Validation SSL Certificate και έχει λάβει ειδικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, οι συναλλαγές διασφαλίζονται πρωτίστως βάσει των πρωτοκόλλων και των συστημάτων ασφαλείας που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα και η PayPal. Τα στοιχεία της κάρτας (ονοματεπώνυμο κατόχου, αριθμός κάρτας, ημερομηνία λήξης και CV2/CVV) εισάγονται σε οθόνη η οποία ανήκει στο περιβάλλον των συστημάτων της Εθνικής Τράπεζας και συλλέγονται απευθείας από αυτήν χωρίς την παρέμβαση του Διαχειριστή, ο οποίος δεν διατηρεί καμία πρόσβαση σε αυτά και συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει για θέματα που τυχόν προκύψουν με οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία.

7.4. Στοιχεία Συναλλαγής – Τα στοιχεία της συναλλαγής (αριθμός συναλλαγής, ποσό πληρωμής, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου – IP), τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται ο Διαχειριστής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της λήψης, εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της πληρωμής, σύμφωνα με τις αμοιβαίες υποχρεώσεις. Δεν ανακοινώνονται, ούτε μεταδίδονται σε οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από την ανωτέρω συνεργαζόμενη τράπεζα και διαγράφονται, όταν επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους τηρούνται. O Χρήστης αποδέχεται και ρητά συναινεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων τόσο από τον Διαχειριστή όσο και από την Εθνική Τράπεζα κατά τη χρήση της υπηρεσίας.

7.5. Αποδεικτικό Συναλλαγής – Με την ολοκλήρωση κάθε συναλλαγής, ο Χρήστης έχει την δυνατότητα να εκτυπώσει ηλεκτρονική απόδειξη ή να την αποθηκεύει στον ηλεκτρονικό του υπολογιστή σε μορφή PDF.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

8.1. Αίτημα Υπαναχώρησης: Όσοι Χρήστες προβαίνουν σε αγοραπωλησίες από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημά ως καταναλωτές δύνανται να προβαίνουν σε υπαναχώρηση από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από τη λήψη της παραγγελίας τους, με την αποστολή (εντός της ανωτέρω προθεσμίας) της δήλωσης υπαναχώρησης μαζί με το προϊόν υπό τον όρο ότι στην περίπτωση αυτή αμφότερα (προϊόν και δήλωση) θα παραληφθούν από την Επιχείρηση εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.

8.2. Εξαιρούμενα προϊόντα: Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή που λήγουν σύντομα, ή που είναι ευπαθή και άρα ευαίσθητα.

8.3. Διαδικασία Υπαναχώρησης: Σε περίπτωση που ο Χρήστης ασκήσει το δικαίωμά του για υπαναχώρηση από την αγορά προϊόντος που δεν εξαιρείται τότε για την υπαναχώρηση προϊόντων που αγοράστηκαν από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημά ισχύουν τα εξής:

8.3.1. Οι επιστροφές θα πρέπει να γίνονται εντός το αργότερο 14 ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησής, ήτοι από την αποστολή του σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που προβλέπεται στο 8.1., με ευθύνη του Χρήστη και αποκλειστικά δική του δαπάνη μόνο προς την έδρα της.

8.3.2. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την επιχείρηση μας να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν, να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης και γενικά τα προϊόντα να μην έχουν υποστεί οποιαδήποτε μείωση της αξίας τους. Ο Διαχειριστής δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά και ελέγξει την κατάστασή τους.

8.3.3. Τα προϊόντα που επιστρέφονται πρέπει να αποστέλλονται στην ανωτέρω διεύθυνση και να συνοδεύονται: α) από την Απόδειξη Λιανικής/Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής και β) από τη Δήλωση Υπαναχώρησης, ακόμη και αν αυτή έχει ήδη αποσταλεί και ηλεκτρονικά. Ειδικότερα, το έντυπο αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με όλες τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες, να εκτυπώνεται και να υπογράφεται από τον πελάτη.

8.3.4. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθέντες όροι η επιστροφή του τιμήματος που έχει ήδη καταβληθεί, θα γίνεται απευθείας από τον Διαχειριστή ή σε συνεργασία με τον συνεργαζόμενο πάροχο πληρωμών ή με άλλο τρόπο εντός της χρονικής διάρκειας που προβλέπει ο νόμος στην περίπτωση της υπαναχώρησης. Σε περίπτωση που επιστραφούν στον Χρήστη χρήματα δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη PayPal, Viva Payments, πιστωτική κάρτα κ.λπ.) ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η Επιχείρηση.

8.4. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι ή εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά του Χρήστη για υπαναχώρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, το δε προϊόν θα του επιστραφεί με χρέωση παραλήπτη.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ Η ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

9.1. Αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελία γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η επιβεβαίωση παραγγελίας δεν έχει αποσταλεί, ήτοι η παραγγελία δεν έχει ολοκληρωθεί. Επισημαίνεται ότι μετά την επιβεβαίωση παραγγελίας δεν είναι δυνατή ούτε η αλλαγή της δηλωθείσας διεύθυνσης παράδοσης για λόγους ασφαλείας.

9.2. Ο Χρήστης μπορεί πάντως, εφόσον είναι καταναλωτής, να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 8 ή να ακολουθήσει τη διαδικασία επιστροφής προϊόντων που προβλέπεται στο άρθρο 10.

9.3. Σε περίπτωση που τυχόν απαιτείται η επιστροφή μέρους ή του συνόλου του τιμήματος που τυχόν έχει ήδη καταβληθεί στην Επιχείρηση κατόπιν ακύρωσης ή αλλαγής της παραγγελίας του Χρήστη κατά τα ανωτέρω, θα του επιστραφεί το αντίστοιχο ποσό άμεσα με τρόπο που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών. Σε περίπτωση που τα χρήματα επιστραφούν δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη πιστωτική κάρτα) ενδέχεται ο Χρήστης να επιβαρυνθεί με τυχόν προμήθεια που θα χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η Επιχείρηση.

10. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

10.1. Στόχος του The Mythic Box είναι να εξασφαλίσει την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη. Ωστόσο, εάν ο Χρήστης λάβει ελαττωματικό προϊόν από υπαιτιότητά της Επιχείρησης ή εάν προκύψει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα από υπαιτιότητά της ίδιας, ο Χρήστης καλείται να επικοινωνήσει αμέσως με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» για περισσότερες λεπτομέρειες.

10.2. Σε όλες τις περιπτώσεις επιστροφής προϊόντων λόγω διαπιστωμένου πραγματικού ελαττώματος ή διαπιστωμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας από υπαιτιότητά της Επιχείρησης, που αγοράστηκαν από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημά ισχύουν τα εξής:

10.2.1. Επιστροφές γίνονται αποκλειστικά και μόνο προς την έδρα της. Η παραλαβή του προϊόντος από την Επιχείρηση θα γίνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα της αφού πρώτα ο Χρήστης επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας μέσω της ενότητας «Επικοινωνία» για να ενημερώσει τον Διαχειριστή σχετικά με το διαπιστωμένο πρόβλημα που έχει προκύψει σε συγκεκριμένο προϊόν. Η παραλαβή του προϊόντος προς επιστροφή θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον από την διεύθυνση παράδοσης που ο Χρήστης έχει δηλώσει κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του.

10.2.2. Για να γίνει δεκτή μία επιστροφή θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι πλήρες με την αρχική συσκευασία του ακέραιη και να έχουν διατηρηθεί οι σωστές συνθήκες συντήρησης.

10.2.3. Τα προϊόντα, που επιστρέφονται πρέπει να συνοδεύονται από την Απόδειξη Λιανικής, το Τιμολόγιο Πώλησης ή το Δελτίο Αποστολής. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι εάν δεν υπάρχει κάποιο από τα προαναφερθέντα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, το αίτημά του Χρήστη δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το δε προϊόν δεν θα παραλαμβάνεται από την Επιχείρηση.

10.2.4. Μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα διεκπεραιωθεί το αίτημα Επιστροφής του Χρήστη και θα γίνει πίστωση του τιμήματος που έχει καταβληθεί.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (NEWSLETTER)

11.1. Εφόσον ο Χρήστης το επιθυμεί, μπορεί να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (Newsletter) της ιστοσελίδας, παρέχοντας σε αυτήν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Η εγγραφή του αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της ιστοσελίδας χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης για την αποστολή σε αυτόν ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων καθώς και άλλων εμπορικών επικοινωνιών.

11.2. Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν επιθυμεί στο μέλλον την αποστολή ενημερωτικών δελτίων – ειδήσεων της ιστοσελίδας και άλλων εμπορικών επικοινωνιών, μπορεί να προβεί άμεσα στην διαγραφή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ταχυδρομείου του από την λίστα διευθύνσεων αποδεκτών επιλέγοντας τον σύνδεσμο «unsubscribe/διαγραφή», ο οποίος βρίσκεται στο τέλος όλων των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11.3. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να μην προωθήσει τη διεύθυνση αυτή σε τρίτους. Σε κάθε περίπτωση, ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του Χρήστη και τα δικαιώματα αυτού κατά των ΓΚΠΔ σε σχέση με το ενημερωτικό δελτίο, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην Πολιτική Απορρήτου της ιστοσελίδας μας.

12. ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

12.1. Η Ιστοσελίδα παρέχει στον Χρήστη την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή με τις επιλογές «Μου αρέσει» του Facebook, Instagram, το Twitter, Google+, Pinterest και άλλα. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς του Χρήστη στα κοινωνικά δίκτυα. Ο Διαχειριστής δεν ελέγχει αυτές τις υπηρεσίες των κοινωνικών δικτύων και τα προφίλ του Χρήστη σε αυτά και δεν μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις απορρήτου του σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσει κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών του πληροφοριών σε αυτές τις υπηρεσίες.

12.2. Πριν τη χρήση οποιουδήποτε τέτοιου χαρακτηριστικού που διατίθεται στην παρούσα Ιστοσελίδα, συνίσταται στον Χρήστη να διαβάσει όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθεί καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ενέργειες ή παραλείψεις οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης ή για τη χρήση εκ μέρους του Χρήστη των χαρακτηριστικών που περιλαμβάνονται στην πλατφόρμα τους.

13. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

13.1. Μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links) εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση του Χρήση, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

13.2. Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο ή/και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων, των οποίων οι «υπερσύνδεσμοι» (hyperlinks) ή οι διαφημίσεις είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των στοιχείων που υπάρχουν σε αυτούς. Ο Χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του ευθύνη και καλείται να ελέγχει κάθε φορά προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Μικροδεδομένων (Cookies) των ιστοσελίδων που μέσω παρεχόμενων υπερσυνδέσμων επισκέπτεται.

14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

14.1. Ο Διαχειριστής δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων του Χρήστη και συνεπώς δεν θα τα μεταβιβάσει χωρίς τη συναίνεσή του σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο εκτός από τις περιπτώσεις που ρητά προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, δεσμεύεται ότι η επεξεργασία των δεδομένων του Χρήστη γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός EE 2016/679, γνωστός ως ΓΚΠΔ – GDPR). Ο Χρήστης παρακαλείται να διαβάσει αναλυτικά την Πολιτική Απορρήτου και Μικροδεδομένων (Cookies).